English  正體中文
  Select Country
  Home > Our Menu > QingZhong Branch, Tainan(International Fusion Cuisine) > Fondue

Taipei City
Guangfu Branch, Taipei(Hot Pot Store)
Taipei Tian Zhuan Zhai (International Fusion Cuisine)
New Taipei City
Taoyuan
Huanbei Branch, Taoyuan (Take Away Shop)
Hsinchu County
Miaoli County
Miaoli Lian He Branch(Fast Food Restaurant)
Taichung City
Changhua
Yung Fu Branch, Changhua (Fast Food Restaurant)
Nantou
Tainan City
QingZhong Branch, Tainan(International Fusion Cuisine)
Kaohsiung City
Qinghua Branch, Kaohsiung (Fast Food Restaurant)
Pingtung
Ansin Branch, Pingtung (Fast Food Restaurant)
Yilan
Luodung Branch, Yilan(Buffet)
Xinyue Branch, Yilan(Fast Food Restaurant)
Yilan Song Fong Yin()
Hualien County
Green Organic Branch, Hualien(organic complex)
Taitung
Penghu County
Good Friend Veggi House Branch , Penghu(caf'e)
Penghu Paradise B&B
Our Menu

   Organic Miso Hot Pot


  

A vegan meal can reduce the global carbon emissions about 780 grams, Loving Hut would like to thank you for choosing this vegan meal as your meal for our Earth.


  Available Store

 QingZhong Branch, Tainan(International Fusion Cuisine)
Tel: (06)214-0361
Address: No.180, Qingzhong St., West Central Dist., Tainan City 700, Taiwan

   
 
| | |
Light Light Industry (Taiwan) Limited No. 39, Yumin St., Miaoli City, Miaoli County 36059, Taiwan TEL:(037)370-468 FAX:(037)374-332
Copyright © Loving Hut International Company, Ltd. All Rights Reserved.